การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
 
 
 

การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การทำงานในองค์กร บริษัท ห้างร้าน พบว่าปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญมากที่มีผลกระทบอื่นๆ


วันอบรม

วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ปัญหาการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และกับลูกค้า ทั้งๆ ที่จริงแล้ว เราจะมาวิเคราะห์ปัญหา เมื่อต้องสนทนากับผู้อื่นในทุกช่องทาง โดยขั้นตอนในการพูด การฟัง และ การเจรจาข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง จิตวิทยาในการฟังคำบ่น และตำหนิของลูกค้า มารยาทสากลในการสื่อ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจวิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม
อดีต
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงาน
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองโดยการใช้ถ้อยคำในการสนทนาที่ถูกต้อง
ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษกรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาเทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสายงานในองค์กรได้ด้วยตนเองรปแบบของหลักสูตร
บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , กรณีศึกษา , การสรุป คำถาม คำตอบ

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %