เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Tendering Techniques)
 
 
 

ฝ่ายจัดซื้อมักมีปัญหาในการดำเนินการประกวดราคา ด้วยเพราะหน่วยงานภายในบางหน่วยงานไม่เข้าใจกระบวนการที่ถูกต้อง


วันอบรม

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

บางทีแม้แต่ฝ่ายจัดซื้อเองก็ยังสับสนในกระบวนการประกวดราคาของตนเอง บางครั้งฝ่ายจัดซื้ออยากเขึยนขั้นตอนไว้ชัดเจน แต่มักไม่สำเร็จเพราะไม่ทราบแนวทาง (Guide line) ในการเขียนที่ถูกต้อง หลักสูตรนี้จะเป็น Guide line ที่ถูกต้องในฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการประกวดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรมากขึ้นหลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหารวิทยากร
อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)


ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนเพื่อการประกวดราคาเค้าโครงร่างตามข้อกําหนด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตารางตรวจสอบขั้นตอนการประกวดราคา และข้อกําหนดสําคัญต่างๆในการประกวดราคา พร้อมทั้งสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในการร่างข้อกําหนด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบของหลักสูตร
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเอกสารประกอบ

สถานที่

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %