นักขายสายพันธุ์ใหม่ ยุคดิจิตอล ขายเพื่อรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน
 
 
 

สร้างโอกาสการขายแบบใหม่ด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคดิจิตอล


วันอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

การขายคือหัวใจสำคัญของธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การขายแบบเดิมอาจจะนำมาใช้กับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้ทั้งหมด การขายที่มีประสิทธิภาพ ปิดการขายได้รวดเร็ว และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืนจึงเป็นความเป็นอย่างมากที่นักขายยุคดิจิตอลจะต้องเข้าใจ
การขายเป็นศิลปะของการชักจูงให้ลูกค้าคล้อยตามความคิดของเราจากลูกค้ามุ่งหวังไปสู่ลูกค้าที่รับการตอบสนองความต้องการจากสินค้าและบริการที่เราเสนอ แต่ศิลปะและเทคนิคของการขายสามารถที่จะเรียนรู้และจัดการได้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักขายมีทัศนคติที่ดีต่อการขาย สามารถเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขาย นำไปสู่การขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
พนักงานขาย, พนักงานการตลาด, ผู้ประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายสนับสนุนการขายและการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการงานบริการลูกค้า, ผู้จัดการงานลูกค้าสัมพันธ์, ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการผู้จัดการ, เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร
อาจารย์นาวิก นำเสียง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
รองประธาน สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จำกัด
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท สามารถ อินเตอร์เน็ต จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปซวายด์ จำกัด
กรรมการบริหาร ด้านคุณภาพ บริษัท ยูนิตี้ สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอบีบี จำกัด


ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อปรับทัศนคติจากการขายแบบเดิมสู่การขายแนวปัจจุบันและอนาคตในยุคดิจิตอล
เพื่อให้ทราบหลักการพื้นฐานการขายด้วยแนวคิดใหม่และทักษะการขายที่จำเป็นต่อการขาย เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อให้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยเทคนิค DISC ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
เพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อบทบาทการขายในปัจจุบันและอนาคต


รูปแบบของหลักสูตร
บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ, Workshop

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %