การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
 
 
 

เรียนรู้การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้ KPI อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร


วันอบรม

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนั้นมีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน
หลักมีอยุ่ว่า If you can’t measure it, you can’t manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI (Key Performance Indicator – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ)
จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตามสถานการณ์ของทุกปัญหาได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร


วิทยากร
คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A. (Econ.), X-MBA
ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)


ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบทราบวิธีการใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและนำ KPI ไปใช้เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์กับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปแบบของหลักสูตร
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %