การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
 
 
 

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้


วิทยากร

อาจารย์ปัลลพ สัจจรักษ์

วันอบรม

วันเสาร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ ไปจนถึงการนำหลักการใหม่ๆมาปรับใช้ (OKR/Exos) ตลอดไปจนถึงการวัดผลในกระบวนการทำงาน (Matric) และ การวัดผลเชิงกลยุทธ์ (KPIs) การรับรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เรามีแนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อ Disrupt งานจัดซื้อให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนกลยุทธ์ในมุมกว้างได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลยุทธ์จัดซื้อ กับกลยุทธ์องค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในส่วนคุณสมบัติที่ดีของ KPIs- Types of KPIs/10 key principles of KPIs และสามารถนำไปปรับใช้ได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23


ค่าลงทะเบียน
สถานที่
โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท


เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %