การสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานธุรการ
 
 
 

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เสริมคุณค่าในการบริหารและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ...


วันอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

งานธุรการเป็นงานที่สนับสนุนสายงานหลักในองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
หัวหน้างานธุรการจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ จัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของรวดเร็วของหน่วยงาน
การสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานธุรการ จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจในการสนับสนุนการทำงานของสายงานหลัก
โดยในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างาน โดยการเรียนรู้ขอบเขตสายงาน และบทบาทหน้าที่ของงานธุรการ มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการสร้างหลักการในการบริการงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรการอย่างถูกวิธี

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การสร้างหลักการในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงานด้านธุรการ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงานธุรการเพื่อช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสายงานธุรการในองค์กรได้ด้วยตนเอง

รปแบบของหลักสูตร
บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , กรณีศึกษา , การสรุป คำถาม คำตอบ

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %