เลขานุการยุค AEC กับการบริหารงานเอกสาร
 
 
 

ให้ความสำคัญกับทักษะใหม่ๆที่เลขานุการยุคใหม่ควรรู้ เพื่อให้ทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา


วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

วันอบรม

วันอังคารที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เลขานุการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานงาน บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น การปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความสามารถ ทักษะหลายอย่าง ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ และปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา บทบาทเลขานุการยุค AEC ที่ต้องมีความพร้อมกับการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและการบริหารงานเอกสารในการจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย ค้นหาง่าย เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรและเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้บริหาร

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บเอกสาร ของฝ่ายงานต่าง ๆวิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม
อดีต
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงานด้านเอกสารได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยแบ่งเบาภาระผู้บริหารและประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพรูปแบบของหลักสูตร
บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , กรณีศึกษา , การสรุป คำถาม คำตอบ

สถานที่

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %