การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ (Writing a purchasing policy & manual)
 
 
 

สาเหตุของการจัดซื้อที่ผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กรส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้เขียนกติกาหรือระเบียบเเละวิธีการจัดซื้อไว้ให้ชัดเจน


วันอบรม

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

หลายองค์กรแม้จะเคยมีระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้แล้วแต่ยังดูเหมือนว่าจะมีผิดพลาด
ผิดเพี้ยนเกิดอยู่ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมาทบทวนหรือหาวิธีที่มืออาชีพเขาใช้กัน

สถานที่

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %