หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
 
 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารแผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง...


วันอบรม

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารแผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง
วิทยากรในหลักสูตรนี้มีประสบการณ์โชกโชนในวงการจัดซื้อจะอธิบายขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดซื้อที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะกระทำไปอย่างไม่สมบูรณ์ และเข้าใจผิดและอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ฝ่ายจัดซื้ออายุงานไม่เกิน 5 ปี
ผู้บริหารแผนกจัดซื้อระดับต้นวิทยากร
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ. 2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สามารถจำงานจัดซื้อได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปแบบของหลักสูตร
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ


ระยะเวลา
จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

สถานที่

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %