Share |
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
ประเภทการลงทะเบียนสัมมนา
บุคคล  |  บริษัท
1. ชื่อ *
 
นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
 
ตำแหน่ง *
Email *
 
โทรศัพท์ *
บริษัท *
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
สำนักงานใหญ่   สาขา (ระบุ) *
 
ที่อยู่ *
ประเภทธุรกิจ *
เว็บไซต์
ผู้ประสานงาน *
 
Email *
 
โทรศัพท์ *
โทรสาร
 
มือถือ
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ชื่อ *
 
นามสกุล *
Email *
 
โทรศัพท์ *
อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนา
สมัครในนาม อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ค่าลงทะเบียนสุทธิ
บุคคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00
บริษัท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาอีกท่านละ 400 บาท
บุคคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00
บริษัท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00
ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง
สำรองผ่านลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2235 6827
กรอกแบบฟอร์ม ส่งมายัง โทรสาร 0 2235 3369
หรืออีเมล์ที่ info@brainasset.com
หรือเว็บไซต์ www.brainasset.com
การชำระเงิน
บริษัท ซันเด โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 283 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544017452
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัท ซันเด โซลูชั่น จำกัด
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 002-2678130

การแจ้งยกเลิก : ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 15 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ การจองมีผลเมื่อชำระเงินเรียบร้อยและโปรดแฟ็กซ์ใบ Pay-in เพื่อเป็นการยืนยัน
Security Code *