เทคนิคพัฒนาบุคลิกภาพในยุค 4.0

บุคลิกภาพ  คือ  ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และความรู้สึกนึกคิด  ที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ  ฉะนั้น  การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ  การสนับสนุนความไว้วางใจและความประทับใจจากผู้อื่น

บุคลิกภาพที่ดีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองและองค์กรนำไปสู่การการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้พบเห็น หรือผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจการเป็นผู้นำองค์กร เพราะบุคลิกภาพที่ดีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง  จึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือ  การให้ความร่วมมือ  การสนับสนุน  และความไว้วางใจจากผู้อื่น


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
หัวหน้า/ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
Supervisor, Manager, GM, MD
ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม
อดีต
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)


ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตนเองให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้พบเห็น
ฝึกทักษะเกี่ยวกับมารยาททางสังคม การยืน เดิน นั่ง การแนะนำ ทักทาย และวิธีการแต่งกายที่เสริมบุคลิกภาพ


รูปแบบของหลักสูตร
การบรรยาย การสาธิต การนำเสนอตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติ

ʶҹ
โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

ŧ¹
ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
Print