Dynamic Teamwork 4.0

Dynamic Teamwork 4.0การดำเนินธุรกิจหรือองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นนอกจากบุคคลากรที่มีความสามารถแล้ว

บุคลากรต้องสามารถทำงานร่วมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ หากบุคลากรไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ อาจเกิดเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากตัวบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพของบุคลากรใหม่ จนถึงความขัดแย้งในองค์กร จนท้ายที่สุดนำมาซึ่งผลเสียแก่ธุรกิจหรือองค์กร
ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้เข้าร่วม ได้รับรู้ถึงปัญหาในการทำงานร่วมกัน การรู้จักและพัฒนาตนเอง มาตรฐานองค์กรในยุคที่มีแข่งขันสูงขึ้น วัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพของบุคลากรในยุคใหม่ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้สามารถบริหารทีมงาน จนสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการทำงานในแบบที่เรียกว่า “Teamwork”


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม
อดีต
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)


ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรู้หน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันแบบ Teamwork
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการบริหารทีมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีศักยภาพ

รูปแบบของหลักสูตร
บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , Wrokshop,การสรุป คำถาม คำตอบ

ʶҹ
โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

ŧ¹
ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
Print