อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ข้อมูลการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการพระนคร สาขาเอก วิชาเลขานุการ

ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
เลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ตำแหน่ง เลขานุการ ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง เลขานุการ ฝ่ายขาย, ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เลขานุการบริหาร ฝ่ายจัดการ
กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 3 สมัย
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานฝ่ายการศึกษา
อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
สถาบันบริหารธุรกิจ
บริษัท เค ที ฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัท ดิ อินทิกรัล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย (TTN)

หัวข้อบรรยาย
Effective Modern Documentation & Data Control System
สู่ความเป็นเลิศ "การเป็นเลขานุการบริหาร"
การจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ
การบริหารงานธุรการยุคใหม่
การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสาร ยุคไร้กระดาษ
การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (ไทย-อังกฤษ)
หลักการเขียน-เสนอรายงานและจดหมายธุรกิจ